Informace pro zákazníky dle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů fyzických osob

Vážení zákazníci,

jistě víte, že ke dni 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost tak zvané obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation).

V souvislosti s touto novou právní úpravou zpracování osobních údajů si Vás proto dovolujeme informovat o rozsahu, způsobu, účelu a dalších atributech zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s poskytováním služeb čistírny oděvů přes webové stránky www.cistirna-odevu.cz.

Osobní údaje ve smyslu GDPR jsou údaje o fyzické osobě, údajů právnických osob se tedy úprava, ani níže uvedené informace netýkají.

I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Martin Janata, IČO: 144 76 304, se sídlem Palackého 424, 252 63 Roztoky, telefon: (+420) 606 604 180, e – mail: m.janata@cistirna-odevu.cz (dále také jen „správce“).

II. Účel zpracování

 • Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:
 • uzavření a plnění smlouvy o čištění oděvů;
 • plnění právních (zákonných) povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o DPH a o účetnictví;
 • oprávněné zájmy správce, kterými jsou
  - ochrana vlastních práv (tj. možnost vedení soudního řízení, případně obrana proti podané žalobě);
  - přímý marketing.

Požadavek na to, aby byly Vaše osobní údaje správcem zpracovávány vyplývá z povahy nabízených služeb. Bez Vašeho jména a příjmení bychom nevěděli, s kým uzavíráme smlouvu. Adresa odběru oděvů a dodání oděvů je nutná, abychom od Vás mohli oděvy vyzvednout a vyčištěné Vám je dovézt zpět. Telefonní číslo potřebujeme za účelem kontaktu o vyzvednutí a dovozu, ale také pro případ potřeby konzultace ohledně oděvů, znečištění apod.

III. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou poskytovány dopravcům, kteří od Vás oděvy vyzvedávají a vyčištěné Vám je dováží. Vaše osobní údaje jsou poskytovány čistírně, která čistění provádí. Vaše osobní údaje jsou poskytovány externí účetní firmě, která správci vede účetnictví. V případě vzniku sporu jsou osobní údaje poskytnuty též advokátní kanceláři.
 

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uloženy nejdéle po dobu 10 let od vyčištění oděvů.
 

V. Vaše práva

Vaším právem je mít kontrolu nad Vašimi osobními údaji, které jsou zpracovávány, a přístup k nim. Proto se na nás můžete obrátit s žádostí o:

 • přístup k osobním údajům (Budeme Vás poté informovat o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích údajů, době zpracování, právech žádat opravu, výmaz nebo podat stížnost.)
 • opravu osobních údajů (Pakliže budou osobní údaje nepřesné, opravíme je.)
 • výmaz osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je.)
 • omezení zpracování osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů.)
 • přenositelnost údajů (Na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu.)

Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Takovou námitku vyřídíme bezodkladně v souladu s GDPR. Pakliže bude námitka vznesena proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, přestaneme osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Vaším právem je rovněž obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stížností, budete-li mít za to, že provádíme zpracování osobních údajů nezákonně.
 

V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami popsanými v článku V., se na nás prosím neváhejte obrátit na e-mailovou adresu m.janata@cistirna-odevu.cz nebo na telefonní číslo (+420) 606 604 180.

 

V Praze dne 25. 5. 2018

 

Martin Janata (správce)

Máte špinavé oblečení?

+420 608 308 200