Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti služeb mezi Martin Janata, cistirna-odevu.cz a drycleaners.cz (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
 
Prodávající
cistirna-odevu.cz, Martin Janata, IČ 14476304, se sídlem Palackého 424, 252 63 Roztoky, zabývající se zprostředkováním obchodu a služeb v oblasti čištění, praní a úprav oděvů jak dalším prodejcům tak i spotřebitelům.
 
Kupující
Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Prodejce služeb čistírny oděvů - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy spotřebitele s prodejcem služeb čistírny oděvů výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Spotřebitel s IČ bez smluvně upravených vztahů - právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 
II.
Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 
III.
Otevírací doba
Objednávky přes internetový obchod - 24h denně, 7 dní v týdnu
Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 19:00h
 
IV.
Cenové kategorie
Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
 
V.
Objednávání
Kupující dostane službu či zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální službu či zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu.. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
- prostřednictvím telefonické objednávky
  
VI.
Platební podmínky 

a) platba hotovostí při vyzvednutí zakázky
b) platba předem bankovním převodem

 
VII.
Dodací podmínky 
Přeprava zakázek vlastní dopravou předávána a přebírána obchodními zástupci. Cena služeb a přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s obchodním zástupcem stav zásilky (počet kusů, stav provedení služby, poškození obalů) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@cistirna-odevu.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 
VIII.
Záruční podmínky 
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.


IX.
Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 2.11.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Obchodní podmínky / Informace pro zákazníky

 • Naše služby jsou prováděny ve smluvních cenách, bezhotovostní platby je nutné uhradit před předáním vyhotovené zakázky, hotovostní platby jsou hrazeny při převzetí zakázky.
 • Ve zvláštních případech, kde není možné stanovit cenu předem, bude zakázka převzata jako neplacena a po stanovení ceny naším odborníkem, bude informace o ceně odeslána zákazníkovi formou SMS, nebo e-mailem k potvrzení.
 • Špatné označení symboly čištění, závady, a poškození které budou zjištěny před samotným čištěním vám budou odeslány informativní zprávou SMS, nebo e-mailem s požadavkem zda službu provést či nikoliv, nebo zda si přejete opravu konkrétního poškození.
 • U oděvů, kde není možné se řídit vyznačenými symboly pro čištění, nebo dodržet rozporné požadavky pro čištění bude požadován souhlas s čištěním bez záruky.
 • V případě prodlení potvrzujícího souhlasného potvrzení se termín úpravy/opravy zakázky prodlužuje o dobu prodlení která je úměrná času z prodlení souhlasu a její souvislostí s pracovní dobou čistírny a servisních služeb.
 • Bez souhlasného potvrzení nebude čištění provedeno a zakázka bude vrácena zpět s požadavkem na platbu za dopravu.
 • Za nevyzvednutí (nepřevzetí) zakázky do 7 dnů od sjednané dodací lhůty účtujeme za každý započatý den skladné ve výši 10.- Kč V případě reklamace na poskytnuté služby je postupováno dle reklamačního řádu.


Dodací lhůty čištění

Express - do 24 hodin 
Standadt - do 48 hodin
Zvláštní zakázky 3 – 5 dní


Provozní doba čistírny

Pondělí - Pátek 8.00 - 19.00 hodin
Sobota - zavřeno
Neděle - zavřeno


Upozornění zákazníkům:

 • Pokud jste se již pokoušeli sami vyčistit Váš oděv, upozorněte nás laskavě na tuto skutečnost
 • Nebereme odpovědnost za oděvy bez etiket (symboly k žehlení a čištění)
 • Čistíme na ekologických strojích špičkové kvality
 • Používáme vysoce účinné, zdravotně nezávadné čistící prostředky
 • Oděvy jsou ručně žehleny kožené a kožešinové zakázky mají v ceně: čištění, domaštění, provětrání a načesaní - ne však dobarvení.
 • Čištění kůží a kožešin provádíme do 3–5 dnů dle náročnosti konkrétní zakázky, která je vždy naprosto individuální.
 • Na zakázky kožených oděvů je nutno vypsat prohlášení podepsané zákazníkem, o úpravě věci příloha (ke stažení ZDE) týkající se nevhodnosti symbolů, bez symbolů, možnost poškození s ohledem na stáří, zabarvení, protržení atd.
 • Za obsah kapes po předání obchodnímu zástupci nebereme odpovědnost, prosíme o včasnou kontrolu obsahu vašich kapsiček!


Obchodní podmínky - Reklamační řád


Článek 1

Všeobecné ustanovení

 1. Vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem číslo 40/1964 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
 2. Čištění nebo praní jsou považovány za úpravu věci, kterou provádí zhotovitel na základě objednávky objednavatele.
 3. Vady zjevné jako jsou takové vady, které lze běžnou (obvyklou) pozornosti objevit (např. díry, rozpárané švy, nadměrně odřené části apod.) Není-li na přejímacím dokladu (potvrzení objednávky) nic uvedeno, má se zato, že na přejímané věci se zjevná závada nevyskytuje.
 4. Vady skryté jsou takové vady, které nelze běžnou pozorností objevit (např. nižší stálobarevnost nebo vyšší srážlivost, nežli je stanoveno v technických normách, nebo než je obvyklé, nevyhovující odolnost knoflíků nebo zdobících prvků v čistícím nebo pracím médiu, které je předepsáno výrobcem formou symbolu ošetření, všitého do výrobku apod.)
 

Článek 2
Odpovědnost za vady úprav

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

2.Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být upravena, či nevhodnost pokynů objednavatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil. Vadnosti věci jsou míněny vady zjevné.

3. trvá-li objednatel přes upozornění zhotovitele na vady věci, nebo nevhodnost pokynů pro úpravu na svých a zhotovitel nevyužije práva na neuzavření , nebo odstoupení od smlouvy, zhotovitel úpravu provede a to na základě písemně sjednaných podmínek. V tomto případě zhotovitel neodpovídá za vady ani škody, které v důsledku vadné věci, nebo nevhodných pokynů vzniknou.

 

 

Článek 3
Převzetí věci k úpravě

 1. není-li úprava provedena na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení věci, druh a rozsah provedené úpravy, cenu a dobu jejího provedení.
 2. Podmínky úpravy, sjednané dle článku 2odst.3. jsou dohodnuty písemnou formou a vztahují se vždy pouze na objednávku, nebo věc uvedenou v těchto podmínkách.
 

 

Článek 4
Reklamace vad

 1. objednatel uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady formou reklamace. Právo uplatňovat reklamaci má pouze objednatel.
 2. reklamace je uplatněna vytknutím vady (popsáním projevu vady) a uplatněním nároku (požadavku), vyplývajícího z odpovědnosti za tuto vadu.
 3. zhotovitel je povinen vydat potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, popř. o jiném způsobu vyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě (zpravidla do 30 dnů).
 4. záruční doba je 5 pracovních dní od převzetí. Vady zjevné je nutno reklamovat při převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

 

Článek 5
Nároky z odpovědnosti za vady

 1. jde-li o vadu odstranitelnou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady a to nejdéle v dohodnuté lhůtě.
 2. nelze li vadu odstranit, nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy, nebo na přiměřené snížení ceny úpravy a popřípadě i na náhradu škody dle článku 7.
 3. uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, která z vady vznikla (viz článek7)
 

 

Článek 6
Převzetí upravené věci

 1. objednatel je povinen převzít si upravenou věc do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.
 2. nevyzvedne-li si objednatel upravenou věc ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji převzít, má zhotovitel právo věc prodat.
 3. pokud objednatel ztratí písemné potvrzení o převzetí objednávky, není zhotovitel povinen vyhledat údaj o potvrzení ve své evidenci. V případě, že toto provede má právo požadovat úhradu nákladů za tuto činnost.
 

Článek 7
Odpovědnost za škodu

 1. zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou poškozením, ztrátou, nebo zničením věci, kterou převzal od objednatele k provedení úpravy, leda že by ke škodě došlo i jinak, tj. v případě, kdyby ke škodě došlo i tehdy, jestliže by zhotovitel věc nepřevzal.
 2. škodu hradí zhotovitel v penězích. Na základě žádosti objednatele a je li to možné, nebo účelné hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.
 3. Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (obecné ceny), tj s přihlédnutím k jejímu opotřebení, stáří a vadám, které posuzuje pojišťovna. Případné škody a výši náhrady škody stanovuje dle rozpočtových stanov pojišťovny Kooperativa, a.s.
 

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 1. tento reklamační řád platí pro smluvní provozovny, sběrny, internetový obchod www.cistirna-odevu.cz a internetový obchod www.drycleaners.cz, Martin Janata, Palackého 424, Roztoky, 252 63
 2. Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 20.1.2018.
 
Aktualizováno 20.1.2018
 

 

Máte špinavé oblečení?

+420 608 308 200